ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 103 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ» (CPV 33141640-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 103 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ» (CPV 33141640-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 103 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ» (CPV 33141640-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατα 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο