• 20 Δεκεμβρίου, 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 168 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (CPV 33141640-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 168 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (CPV 33141640-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 168 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (CPV 33141640-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο