• 4 Οκτωβρίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 104 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 24455000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 104 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 24455000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 104 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 24455000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο