• 16 Δεκεμβρίου, 2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. / 188//2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ατομικού Συνταγολογίου Χρέωσης Φαρμάκου Υλικού ….

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. / 188//2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ατομικού Συνταγολογίου Χρέωσης Φαρμάκου Υλικού ….

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. / 188//2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ατομικού Συνταγολογίου Χρέωσης Φαρμάκου Υλικού …. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ. / 188//2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Ατομικού Συνταγολογίου Χρέωσης Φαρμάκου Υλικού Παραπεμπτικών ανά Κέντρο, για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – 2011 πληροφοριακό σύστημα

Μετάβαση στο περιεχόμενο