• 10 Δεκεμβρίου, 2015

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ” ( CPV33731110-7 ).

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ” ( CPV33731110-7 ).

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ” ( CPV33731110-7 ). 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                ΑΡΤΑ 10-12-2015

                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 20701

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                             

Διεύθυνση:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

 

Τμήμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δ/ΝΣΗ

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

 

 

Τ.Κ.

47100 -ΑΡΤΑ

 

 

Τηλ.:

2681361128

 

 

Fax:

2681021414

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:

Γραμμ. Νοσοκ.

               

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝTOYΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  “ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ” (CPV33731110-7  ).

Σχετ.:  Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά  με την « Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής».

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια

 << ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ (CPV33731110-7   >>, το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

1.            Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

2.         Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gnartas.gr) ήτοι από την ΠΕΜΠΤΗ 10-12-2015ως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 16-12-2015.

3.            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

4.            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : ARAVANTINOUR@gnartas.gr

5.            To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας    όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

6.            Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

        ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνημμένα:

– Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ” ( CPV33731110-7 ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο