• 29 Ιουνίου, 2023

Αιτήσεις για το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 2023

Αιτήσεις για το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 2023

Αιτήσεις για το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 2023 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Από το Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας ανακοινώνεται ότι:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων για εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών θα υποβληθούν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν. Την ίδια χρονική περίοδο οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ.. που επιθυμεί να φοιτήσει:

α)για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους,

β)για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Την ίδια χρονική περίοδο δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζόμενων που φοιτούν στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.2,3 & 5 του νόμου 4763/2020 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 5837/15-12-2021).

Στο  Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν.. ΑΡΤΑΣ κατά το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 θα λειτουργήσει η ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” για το Α΄ και Γ΄ εξάμηνο.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ5/59260/2023 (ΦΕΚ 3589/Β/30-05-2023) Απόφαση, οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, μπορούν να επιλέξουν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο την ειδικότητα ‘’Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας’’ της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ.Ελλάδας (25 θέσεις). Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου 2023, ενώ οι λεπτομέρειες εγγραφής θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

 • Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
 • Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
 • Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν:

Τον Σεπτέμβριο, καθημερινά από 1/9/2023 έως 15/9/2023 και ώρα 8:00 με 13.30.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ :

 1. Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ)
 2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου(πρωτότυπος θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί)
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης : α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
 6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών & άδεια παραμονής . Αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση αυτού καθώς και ισοτιμία που θα εκδοθούν από δημόσια υπηρεσία.
 7. Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1 όπως προβλέπεται στο Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020 άρθρο 25 παρ. 3.

Σε περίπτωση προϋπηρεσίας Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. που θα αναγράφονται η συγκεκριμένη ειδικότητα κι ο χρόνος άσκησης και τα ημερομίσθια ή βεβαίωση δημόσιας Υπηρεσίας ή βεβαίωση ΔΟΥ που θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης κι η ειδικότητα.

Ανακοίνωση-Εγγραφές-ΔΙΕΚ-2023

Για όσους επιθυμούν ΝΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΥΝ η κατάθεση αιτήσεων και υποβολή  δικαιολογητικών ανά περίπτωση, θα γίνεται από 01/07/2023 έως 10/07/2023 και ώρες: 8.00πμ –13.00μμ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2681028344 & 6974337709,  e-mail: diek.artas@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο