Ανακοινώσεις

old

Ευχαριστήρια Επιστολή – Αντισμήναρχος Παρασκευή Πετανίτη 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ευχαριστήρια Επιστολή – Αντισμήναρχος Παρασκευή Πετανίτη

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων

Από τη Σ.Α.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

Ανακοινώνεται ότι:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων για εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο σπουδών θα υποβληθούν από την 19η Αυγούστου έως την 13η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν. Την ίδια χρονική περίοδο οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

 

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

 

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλη Σ.Α.Ε.Κ. δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στη Σ.Α.Ε.Κ.. που επιθυμεί να φοιτήσει:

α)για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους,

β)για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Την ίδια χρονική περίοδο δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζόμενων που φοιτούν στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.2,3 & 5 του νόμου 4763/2020 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 5837/15-12-2021).

Στη  Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν.. ΑΡΤΑΣ κατά το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

 1. “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” για το Α΄ και Γ΄ εξάμηνο
 2. “Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου” για το Α΄ εξάμηνο

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ5/57206/2024 (ΦΕΚ 3062/Β/29-05-2024) Απόφαση, οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το σχολικό έτος 2024-2025, μπορούν να επιλέξουν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο τις παρακάτω ειδικότητες:

1.“Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ.Ελλάδας Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ (25 θέσεις).

2.“Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου” της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ.Ελλάδας Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ (25 θέσεις)

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου 2024, ενώ οι λεπτομέρειες εγγραφής θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τις Σ.Α.Ε.Κ.

 

 • Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
 • Η φοίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν. 
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
 • Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται

 

Στη Σ.Α.Ε.Κ. του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν:

Τον Αύγουστο, καθημερινά από 19/8/2024 έως 30/8/2024 και ώρα 8:00 με 13.00.

Τον Σεπτέμβριο, καθημερινά από 2/9/2024 έως 13/9/2024 και ώρα 8:00 με 13.00.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ :

 1. Αίτηση (χορηγείται από τη ΣΑΕΚ)
 2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου (πρωτότυπος, θα βγει φωτοτυπία στη ΣΑΕΚ και θα επιστραφεί)
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης : α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
 6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών & άδεια παραμονής . Αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση αυτού καθώς και ισοτιμία που θα εκδοθούν από δημόσια υπηρεσία.
 7. Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1 όπως προβλέπεται στο Ν. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020 άρθρο 25 παρ. 3.

Σε περίπτωση προϋπηρεσίας Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. που θα αναγράφονται η συγκεκριμένη ειδικότητα κι ο χρόνος άσκησης και τα ημερομίσθια ή βεβαίωση δημόσιας Υπηρεσίας ή βεβαίωση ΔΟΥ που θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης κι η ειδικότητα.

Για όσους επιθυμούν ΝΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΥΝ η κατάθεση αιτήσεων και υποβολή  δικαιολογητικών ανά περίπτωση, θα γίνεται από 01/07/2024 έως 10/07/2024 και ώρες: 8.00πμ –13.00μμ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2681028344 & 6974337709,  e-mail: diek.artas@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΕΚ 2024

Ευχαριστήρια Επιστολή Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων προς ΓΝΑ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ευχαριστήρια Επιστολή Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων προς ΓΝΑ

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και εγώ προσωπικά σας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την καθοριστική συμβολή σας στην επιτυχή έκβαση της δωρεάς οργάνων από την 66χρονη εκλιπούσα Κ.Τ. στις 03/05/2024.

Σας ενημερώνουμε ότι τα μοσχεύματα που αφαιρέθηκαν, αξιοποιήθηκαν ως εξής:

Ο ένας νεφρός μεταμοσχεύθηκε σε άνδρα 70 ετών, που υποβαλλόταν 17 χρόνια σε αιμοκάθαρση. Ο δεύτερος νεφρός αφαιρέθηκε αλλά δεν μεταμοσχεύθηκε, διότι κρίθηκε ιατρικώς ακατάλληλος μετεγχειρητικά.

Ο ευεργετηθείς ασθενής, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο πρώτο μετεγχειρητικό στάδιο αισθάνεται ευγνωμοσύνη για κάθε μοχθήσαντα. Η μεγαλοψυχία των συναινούντων συγγενών την ώρα της οδύνης για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου βρίσκει αντίκρισμα, χάρη στην δική σας παρέμβαση, η οποία απαιτεί επιστημονική αρτιότητα, εμπειρία, καθώς και μεγάλα ψυχικά αποθέματα.

Η υιοθέτηση και η διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων βασίζεται στην ανιδιοτέλεια, τον ανθρωπισμό και την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Η έμπρακτη στήριξή της εκ μέρους σας προσφέρει ένα δώρο ζωής στους πάσχοντες, αλλά και ένα μέσο θετικής νοηματοδότησης της απώλειας στην οικογένεια της απελθούσης

Ελπίζουμε το παράδειγμά σας να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ
Καθ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης

Ευχαριστήρια Επιστολή Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων προς ΓΝΑ

Φοίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ (πρώην Δ.Ι.Ε.Κ.) Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Φοίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ (πρώην Δ.Ι.Ε.Κ.) Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

Εν όψη των πανελλαδικών εξετάσεων θα ήθελα να σας ενημερώσω , για όσους υποψηφίους ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό τους, την δυνατότητα επιλογής της Σ.Α.Ε.Κ(ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ -ΠΡΩΗΝ Δ.Ι.Ε.Κ) ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΡΤΑΣ, με τις παρακάτω ειδικότητες για το Α’  εξάμηνο :

1.Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

2.Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου

Ακόμη να σας ενημερώσω ότι για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ καθώς και για τους κατόχους ισότιμων τίτλων προσφέρεται η δυνατότητα εγγραφής στο Γ’Εξάμηνο Σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ που επιθυμούν να φοιτήσουν από 19 Αυγούστου 2024 έως 13 Σεπτεμβρίου 2024

Για οποιονδήποτε καταρτιζόμενο επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλη Σ.Α.Ε.Κ έχει την δυνατότητα να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στη Σ.Α.Ε.Κ που επιθυμεί να φοιτήσει :

α) για το χειμερινό εξάμηνο από 1η έως 10η Ιουλίου εκάστου έτους

β) για το εαρινό εξάμηνο , μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

Επιλογικά, να αναφέρω και την δυνατότητα κατατακτηρίων εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε συναφή ειδικότητα μετά τις εξετάσεις πιστοποίησης από  τον ΕΟΠΠΕΠ!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :

https://gnartas.gov.gr/category/announcements/diek-nosileytikis/

Ή καλέστε στο:  2681028344

Και επικοινωνήστε με  email στο: diek.artas@gmail.com

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας και καλή σταδιοδρομία στην μετέπειτα ζωή σας!

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Σ.Α.Ε.Κ.
ΡΩΣΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ευχές 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ευχές

Μετάβαση στο περιεχόμενο