• 24 Νοεμβρίου, 2011

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Συνδέσεις Δικτύου για τα Περιφερειακά Ιατρεία

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Συνδέσεις Δικτύου για τα Περιφερειακά Ιατρεία

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Συνδέσεις Δικτύου για τα Περιφερειακά Ιατρεία 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Π Ρ Α Ξ Η 31/ 24 – 11 – 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. 167/10-5-2010 (τ.Υ.Ε.Θ&Ο.Δ.Φ.Δ.&Ε.Δ.Τ.) της αριθ.ΔΥ1δ/Γ.Π.142043/10-
5-2010 απόφασης της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για διορισμό των μελών του, συνήλθε την 24/11/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία πήραν μέρος: 1) Γεώργιος Λάμπρος, ως Πρόεδρος, 2) Κωνσταντίνος Μπαλάσκας, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρωτής του τακτικού μέλους Πανέτα Κων/νου, 3) Μίχας Απόστολος, ως μέλος, 4) Λάιου Ελένη, ως μέλος, εκπρόσωπος του λοιπού, πλην των ιατρών ΕΣΥ, προσωπικού του Νοσοκομείου 5)
Τσατσαρώνη Μαρία, Διοικητικός Υπάλληλος, ως γραμματέας του συμβουλίου, 6) Κοσκολού Αντωνία, Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας, ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα
ψήφου. Απουσίαζαν τα μέλη Τσέλιος Γεώργιος, Παππά Γεωργία και Πασιάς Ιωάννης καθώς και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Για την διασύνδεση των περιφερειακών ιατρείων στο διαδίκτυο, από τις αρχές του 2010 το Τμήμα Πληροφορικής έχει κάνει αίτηση για ένταξη τους στο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής από την πλευρά του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», αυτό το έργο δεν προχωράει. Αυτό έχει σαν συνέπεια, προκειμένου να διασυνδεθούν τα περιφερειακά ιατρεία (28 τον αριθμό) στο διαδίκτυο, να προκύπτει επιπλέον λειτουργικό κόστος της τάξης των 50,00€/μήνα (περίπου, γιατί ενδεχομένως να απαιτούνται και δορυφορικές συνδέσεις) για κάθε περιφερειακό ιατρείο, για την προμήθεια της συγκεκριμένης υπηρεσίας από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Το συνολικό κόστος είναι 1.400,00€/μήνα (περίπου) ή 17.000,00€/έτος (περίπου) για το σύνολο των περιφερειακών ιατρείων. Οι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Καθώς αρκετά μεγάλος αριθμός των ΠΙ βρίσκεται σε ορεινά και ημιορεινά μέρη όπου δεν προσφέρουν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο οι εναλλακτική πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εκτός του ΟΤΕ προτείνουμε την απευθείας ανάθεση του συνόλου του έργου στον ΟΤΕ ως ανάδοχο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Τη συζήτηση που επακολούθησε.
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εγκατάσταση ADSL συνδέσεων όπου είναι τεχνικά εφικτό στα πλαίσια του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

45ΨΠ4690ΒΒ-ΨΣΨ-signed

Μετάβαση στο περιεχόμενο