• 9 Μαΐου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ.Σ. 28/2024 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109Α. Για Ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση των σύγχρονων μηχανημάτων τεχνητού νεφρού αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και ON-LINE μεθόδων , τεμάχια:13, model :DBB-EXA (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης).Κριτήριο κατακύρωσης διαπραγμάτευσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ.Σ. 28/2024 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109Α. Για Ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση των σύγχρονων μηχανημάτων τεχνητού νεφρού αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και ON-LINE μεθόδων , τεμάχια:13, model :DBB-EXA (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης).Κριτήριο κατακύρωσης διαπραγμάτευσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ.Σ. 28/2024 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109Α. Για Ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση των σύγχρονων μηχανημάτων τεχνητού νεφρού αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και ON-LINE μεθόδων , τεμάχια:13, model :DBB-EXA (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης).Κριτήριο κατακύρωσης διαπραγμάτευσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο