• 14 Μαΐου, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2024 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ UPS» (CPV 31154000-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2024 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ UPS» (CPV 31154000-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2024 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ UPS» (CPV 31154000-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ.Σ. 28/2024 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109Α. Για Ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση των σύγχρονων μηχανημάτων τεχνητού νεφρού αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και ON-LINE μεθόδων , τεμάχια:13, model :DBB-EXA (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης).Κριτήριο κατακύρωσης διαπραγμάτευσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Read Next
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 31/2024 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ CPV:33141620- 2», για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.400€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο