Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Για μικροπρομήθειες κάντε κλικ εδώ:
Διαγωνισμοί μέσω πλατφόρμας iSupplies:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 24 /2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV: 24111500-0) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.715,68€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 24 /2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV: 24111500-0) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.715,68€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ Σ 24_2024 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΜΕ PROC espd-request-v2 (1) espd-request-v2 (3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δ.Σ. 22 / 2024 Διαγωνισμός με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την τήρηση λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δ.Σ. 22 / 2024 Διαγωνισμός με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την τήρηση λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 22.2024 ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ Πιστοποίησης φορέα για πρότυπο ΕΝ 15224:2016 για την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών) (CPV: 79132000-8) “
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ Πιστοποίησης φορέα για πρότυπο ΕΝ 15224:2016 για την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών) (CPV: 79132000-8) “ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3018 ΜΕ ΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝ 15224 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ” ΜΙΑΣ(1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ (CPV: 33124100-6)”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ” ΜΙΑΣ(1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ (CPV: 33124100-6)” 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2999 ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) για την Προμήθεια «Ανταλλακτικών για το πλυντήριο ρούχων ELECTROLUX WRB4700H» για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 3.758,44€ συμπερ. ΦΠΑ”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (N 4782/2021) για την Προμήθεια «Ανταλλακτικών για το πλυντήριο ρούχων ELECTROLUX WRB4700H» για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 3.758,44€ συμπερ. ΦΠΑ” 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2998 ΜΕ ΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ.Σ. 18/2024 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109Α . Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος της διοικητικής – οικονομικής υπηρεσίας , φαρμακείου, γραφείου προσωπικού-μισθοδοσίας (CPV 72267000-4 ) του Γ. Ν . Άρτας, Συνολικού προϋπολογισμού: 77.004,00€ συμπερ. ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης διαπραγμάτευσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ.Σ. 18/2024 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109Α . Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος της διοικητικής – οικονομικής υπηρεσίας , φαρμακείου, γραφείου προσωπικού-μισθοδοσίας (CPV 72267000-4 ) του Γ. Ν . Άρτας, Συνολικού προϋπολογισμού: 77.004,00€ συμπερ. ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης διαπραγμάτευσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

s ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΣ 18.2024 COMPUTER TEAM espd-request-v2 espd-request-v2-21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 17/2024 – Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV:33141310-6), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.423,46€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει για (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 17/2024 – Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV:33141310-6), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.423,46€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει για (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΣ_17_2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1Η ΕΠ. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ με PROC espd-request-v2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2972 ΨΠΜΚ4690ΒΒ-ΟΥ9 ΧΗΜΙΚΑ ΨΥΚΤΩΝ & ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)”ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΙΖΕΛ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)”ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2971 ΚΑΥΣΙΜΑ 6ΑΛ54690ΒΒ-Λ0Λ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ «Αντικατάσταση του Κεντρικού Αποσκληρυντή του Γ.Ν. Άρτας»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ «Αντικατάσταση του Κεντρικού Αποσκληρυντή του Γ.Ν. Άρτας» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2790 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ 9ΔΔΕ4690ΒΒ-2ΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο