Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Για μικροπρομήθειες κάντε κλικ εδώ:
Διαγωνισμοί μέσω πλατφόρμας iSupplies:

Απευθείας ανάθεση, μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για προμήθεια «Έντυπα» (CPV: 22820000-4), συνολικού προϋπολογισμού: 12.674,04€ συμπερ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 42/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)» (CPV:33122000-1) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 149.689,12 € συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ_Σ_ 42_2022 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ s ΜΕ ΑΔΑΜ espd-request-v2 espd-request-v2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ(CPV 48214000-0) συνολικού προϋπολογισμού: 4.400,00€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας Ανάθεση μέσω ISUPPLIES (ν4782/2021) διαγωνισμού για την προμήθεια ενός «καταψύκτη πλάσματος -30o C για την αποθήκευση και συντήρηση μονάδων πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος (FFP) χωρητικότητας >600 λίτρων, με καταγραφικό θερμοκρασίας για 7 ημέρες και συναγερμό» για τις ανάγκες της Ν.Υ. Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Άρτας συνολικού προϋπολογισμού:12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 38/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – CPV 33771000-5», για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 39.904,66€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 79.809,32€ συμπερ. Φ.Π.Α.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
sΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 38_2022 ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 1Η) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2022 (1) espd-request-v2 espd-request-v2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεσης μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) και τροποποίηση της διακήρυξης στα ανάλογα σημεία αναφοράς, για υπηρεσίες «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.) » (CPV: 90920000-2) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας. Η συνολική δαπάνη για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) ενός (1) έτους αντίστοιχου ποσού, για τα δύο (2) έτη το ποσό ανέρχεται στα 30.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. βάσει τιμής.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για «Την Ανανέωση 265 αδειών για το Antivirus – Symantec Endpoint Protection (SN: M4898941018)» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των: 4.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την Προμήθεια «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ» (CPV 19640000-4), συνολικού προϋπολογισμού: 27.492,00€ συμπερ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την Προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»(CPV 39831200-8), συνολικού προϋπολογισμού: 23.031,00€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για προμήθεια «ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED» (CPV: 31531000-7) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας και του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ενηλίκων-Ανηλίκων Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής,. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 36/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ) (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (CPV:33696500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 16.827,20€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 33.654,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
espd-request-v2 espd-request-v2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 36_2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ s ΜΕ ΑΔΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 35/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)( CPV:38434520-7)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 35.786,00€ συμπερ. ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 71.572,00€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
s ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΣ 35 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ espd-request-v2 espd-request-v2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με κλειστή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 7/2018 σύμβαση προμήθειας (του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου) για «Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model: SOMATOM SCOPE Power Configuration του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, System Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών) που βρίσκεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο» CPV : 50421000-2 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 39.680,00€ συμπ. ΦΠΑ. Α/Α Συστήματος : 163001.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
s ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 33/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) CPV 24111900-4», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 77.004,00€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των: 154.008,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ_Σ_ 33_2022 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 2022 ΜΕ ΑΔΑΜ espd-request-v2 espd-request-v2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανανέωση συμβολαίου συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος εργαστηριακού τομέα ( LIS – RIS – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ)( CPV72267100-0). Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.120,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
S ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ LIS ΑΡΘΡΟ 32 ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

123163
Μετάβαση στο περιεχόμενο