Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Για μικροπρομήθειες κάντε κλικ εδώ:
Διαγωνισμοί μέσω πλατφόρμας iSupplies:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2739 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΕΔΡ4690ΒΒ-1Ο5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)» (CPV 79212100-4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)» (CPV 79212100-4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

2738 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 64/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» CPV: 24111900-4, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 479.136,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 64/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» CPV: 24111900-4, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 479.136,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 64_ 2023 ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΕ ΑΔΑΜ espd-request-v2 (2) espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 66/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ CPV:33157400-9» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.800,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 66/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ CPV:33157400-9» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.800,00€ συμπ. ΦΠΑ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

espd-request-v2 (2) espd-request-v2 (7) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 66_2023 ΜΕ ΑΔΑΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (CPV79713000-5) ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ. Σ. 62/2023 ΚΑΙ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 242119
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (CPV79713000-5) ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ. Σ. 62/2023 ΚΑΙ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 242119 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

S ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣ 62.2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 63/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ» (CPV 50421000-2), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 173.609,92€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 63/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ» (CPV 50421000-2), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 173.609,92€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

espd-request-v2 espd-request-v2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ 63 _2023 ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 62/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για υπηρεσίες «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (CPV79713000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 202.000,00€συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 62/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για υπηρεσίες «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (CPV79713000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 202.000,00€συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

espd-request-v2 espd-request-v2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ.62_ 2023 ΜΕ ΑΔΑΜ ΦΥΛΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2714 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 6ΩΒΛ4690ΒΒ-ΥΛΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2713 ΜΕ ΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ CPV50750000-7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021)ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ CPV50750000-7 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟ – Αντιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2712 ΜΕ ΑΔΑ ΨΕΗΑ4690ΒΒ-Α4Μ

Μετάβαση στο περιεχόμενο