• 14 Φεβρουαρίου, 2013

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας περιγράφεται στο ΦΕΚ 1144, Τεύχος Β, του έτους 2009.

Η εξέλιξη του οργανογράμματος του Νοσκομείου φαίνεται στην πιο κάτω καταγραφή.

Κατάλογος τροποποιήσεων και συμπληρώσεων του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκοεμίου Άρτας:

 1. Β.Δ. 5/10-2-1956, ΦΕΚ 77/Α/1956
 2. Β.Δ. 466/1961, ΦΕΚ 118/Α/1961
 3. Β.Δ. 125/1970, ΦΕΚ 34/Α/1970
 4. Π.Δ. 915/1975, ΦΕΚ 291/Α/1975
 5. Π.Δ. 63/1978, ΦΕΚ 14/Α/1978
 6. Π.Δ. 1165/1981, ΦΕΚ 285/Α/1981
 7. Α3β/οικ. 14147/8-8-1986, ΦΕΚ 892/Α/1986
 8. ΦΕΚ 228/Β/1988, ΔΙΟΡΦΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
 9. Α3β/οικ.19386/7-12-1989, ΦΕΚ 905/Β/1989
 10. Α3β/οικ. 8594/28-5-1990, ΦΕΚ 355/Β/1990
 11. ΔΙΔΑΔ/Φ.12/29/26444, ΦΕΚ 495/Β/1990
 12. Υ4α/1742δις/1994, ΦΕΚ 995/Β/1995
 13. Υ4α/1189/2000, ΦΕΚ 281/Β/2001
 14. Υ4α/γ.π./3697/2003 ΦΕΚ 1494/Β/2003
 15. Υ4α/19336/05/27-5-2005 ΦΕΚ 761/Β/2005
 16. Υ4α/78401/2-2-2006, ΦΕΚ 171/Β/2006
 17. Y4a/108882/08, ΦΕΚ 1144/Β/2009

Διάρθρωση των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικά Γραφεία:

Υπηρεσίες

 • Ιατρική
 • Νοσηλευτική
 • Διοικητική

Αυτοτελή Τμήματα

 • Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης

Ειδικά Γραφεία

 • Γραφείο Υποδοχής Ασθενών

Η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται στους ακολουθους τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν τμήματα και ειδικές μονάδες, καθώς επίσης περιλαμβάνει Διατομεακά Τμήματα και λοιπά Τμήματα:

 • Παθολογικός
 • Χειρουργικός
 • Εργαστηριακός
 • Ψυχικής Υγείας
 • Δημόσιας Υγείας
 • Διατομεακά Τμήματα Ημερήσιας Νοσηλίας και Τμήμα Επσιγόντων Περιστατικών
 • Λοιπά τμήματα Διαιτολογίας – Διατροφήςμ Κοινωνικής Εργασίας και Παραϊατρικού Προσωπικού

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διευθυνση και διαρθρώνεται σε τρείς τομείς:

 • 1ος Νοσηλευτικός Τομέας, που καλύπτει τα τμήματα και τις μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας
 • 2ος Νοσηλευτικός Τομέας, που καλύπτει τα τμήματα και τις μονάδες του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας
 • 3ος Νοσηλευτικός Τομέας, που καλύπτει τα τμήματα και τις μονάδες του Εργαστηριακού Τομέα, του Τομέα Ψυχικής Υγείας, του Τομέα Δημόσιας Υγείας και τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας

Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί Διευθυνση και διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις:

 • Υποδιευθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
 • Υποδιευθυνση Τεχνικού

Μιά γραφιστική αναπαράσταση του ισχύοντος οργανογράμματος μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Οργανόγραμμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο