ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.98/2021Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ» CPV: 55521200-0 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 142.386,32€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.98/2021Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ» CPV: 55521200-0 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 142.386,32€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.98/2021Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ» CPV: 55521200-0 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 142.386,32€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο