• 4 Μαΐου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 19/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV:33162000-3) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 99.869,97€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 19/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV:33162000-3) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 99.869,97€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 19/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV:33162000-3) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 99.869,97€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος για τις ανάγκες του ΓΝ Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο