• 4 Μαΐου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 20/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» (CPV 33141126-9) για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 30.500,65€ συμπερ. ΦΠΑ, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 61.001,30€ συμπερ. Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 20/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» (CPV 33141126-9) για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 30.500,65€ συμπερ. ΦΠΑ, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 61.001,30€ συμπερ. Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 20/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων με δυνατότητα παράτασης (προαίρεση), για την προμήθεια: «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» (CPV 33141126-9) για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 30.500,65€ συμπερ. ΦΠΑ, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 61.001,30€ συμπερ. Φ.Π.Α. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο