ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.ΔΣ 157 / 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.ΔΣ 157 / 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.ΔΣ 157 / 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 33141126-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο