ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 68 / 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 24111500-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 68 / 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 24111500-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 68 / 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 24111500-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνο 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο