• 16 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 43/2019Για την προμήθεια «Ηθμών Διάλυσης» (Φίλτρων Μ.Τ.Ν.)» CPV:33181200-4 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 43/2019Για την προμήθεια «Ηθμών Διάλυσης» (Φίλτρων Μ.Τ.Ν.)» CPV:33181200-4 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 43/2019Για την προμήθεια «Ηθμών Διάλυσης» (Φίλτρων Μ.Τ.Ν.)» CPV:33181200-4 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολο 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο