• 4 Μαΐου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 42/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΒΑΜΒΑΚΙ» (CPV 03115110-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 42/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΒΑΜΒΑΚΙ» (CPV 03115110-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 42/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΒΑΜΒΑΚΙ» (CPV 03115110-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο