Αποκατάσταση επικοινωνιών

Αποκατάσταση επικοινωνιών

Αποκατάσταση επικοινωνιών 654 430 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το πρόβλημα στις επικοινωνίες έχει αποκατασταθεί. Μπορείτε να καλείτε κανονικά στο 2681 361444.

Read Previous
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» (CPV 33692210-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 30.535,40€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 61.070,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Read Next
Κατάθεση Προσφορώνγια την Προμήθεια Εξακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου (CPV 33123230-9) συνολικού προϋπολογισμού: 2.500,00€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και ορισμού επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο