• 2 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση Προσφορώνγια την Προμήθεια Εξακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου (CPV 33123230-9) συνολικού προϋπολογισμού: 2.500,00€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και ορισμού επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας

Κατάθεση Προσφορώνγια την Προμήθεια Εξακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου (CPV 33123230-9) συνολικού προϋπολογισμού: 2.500,00€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και ορισμού επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας

Κατάθεση Προσφορώνγια την Προμήθεια Εξακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου (CPV 33123230-9) συνολικού προϋπολογισμού: 2.500,00€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και ορισμού επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο