• 24 Οκτωβρίου, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για ανάγκες καθαριότητας και εστίασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για ανάγκες καθαριότητας και εστίασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για ανάγκες καθαριότητας και εστίασης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και των φορέων του (ΚΕΦΙΑΠ, ΔΙΕΚ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ – ΚΕΦΙΑΠ – ΔΙΕΚ

ΑΡΤΑ

Ν. Άρτας

*ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  (μέχρι 31-12-2019)

και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

 

(6ωρη 5νθήμερη απασχόληση)

35

101

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ

Ν. Άρτας

* ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (μέχρι 31-12-2019) και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

 

(6ωρη 5νθήμερη απασχόληση )

12

Επισυνάπτονται η ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, το έντυπο της αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 7 και το παράρτημα ανακοινώσεων στο οποίο παρέχονται οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

ANAKOINOSI_SOX_1-2019.pdf
PARARTHMA_ANAKOINVSEVN_SOX_1-2019.pdf
AITHSH_PROKHRYJHS_1.doc

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο