Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165 της 30ής Απριλίου 2004).
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004

3172- 03 Οργάνωση και εκσυχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας & άλλες διατάξεις 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

3172- 03 Οργάνωση και εκσυχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας & άλλες διατάξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ν. 2308/95 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ν. 2308/95

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ν. 2308/95

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ν. 2308/95

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων τηςνομοθεσίαςγια τα τρόφιμα, για την ίδρυση της ΕυρωπαϊκήςΑρχήςγια την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείαςτων τροφίμων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002

Ο Ν.2519-1997 Ανάπτυξη & εκσυχρονισμός του Ε.Σ.Υ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ο Ν.2519-1997 Ανάπτυξη & εκσυχρονισμός του Ε.Σ.Υ

Μετάβαση στο περιεχόμενο