• 3 Σεπτεμβρίου, 2012

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣ171 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣ171 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣ171 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

ΣΧΕΤ : η αριθμ. 29/27-8-2012 (θέμα 4Ο ) απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Άρτας.

Σας γνωρίζουμε ότι, το Δ.Σ του Νοσοκομείου μας με την παραπάνω σχετική απόφασή του, ενέκρινε την προμήθεια Υγρών Καυσίμων, με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και για χρονικό διάστημα το ανώτερο μέχρι τρεις (3) μήνες, ποσότητα ανάλογα τις μηνιαίες ανάγκες του Νοσοκομείου για πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης, και βενζίνης αμόλυβδης, προϋπολογισμού δαπάνης περίπου : 75.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. μηνιαίως, μέχρι την ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού που εγκρίθηκε από το ΠΠΥΥ 2011, πιστώσεις 2011 – 2012 .

Σημειώνεται ότι η σύμβαση που θα υπογραφεί με την πλειοδότρια εταιρεία θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Νοσοκομείο και αζημίως, στην περίπτωση που προκύψει νέα σύμβαση από τον ετήσιο τακτικό διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων που πρόκειται να διενεργηθεί σε υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2011.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, το αργότερο μέχρι την 10-09-2012 (ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 ), με τιμή ποσοστό έκπτωσης στη μέση διαμορφούμενη τιμή χονδρικής πώλησης στο Νομό, σύμφωνα με το δελτίο τιμών χονδρικής πώλησης που εκδίδεται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Άρτας.

Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο ή θα παραδοθούν από τον εκπρόσωπο της εταιρείας μέχρι την 10-9-2012 και ώρα 14.00.

Η αποσφράγιση-διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγησή του θα πραγματοποιηθεί την 11-9-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

    1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : 65.000 ΛΙΤΡΑ
    2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 85.000 ΛΙΤΡΑ
    3. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ: 5.500 ΛΙΤΡΑΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά , μετά από έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου, στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής, το αργότερο σε 30 ημέρες από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : Οι καθοριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις και το Φ.Π.Α., βαρύνουν το Νοσοκομείο εκτός από τον φόρο εισοδήματος 1% που θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Εγγύηση: Ο προμηθευτής που θα υπογράψει τη σύμβαση, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βάσει του άρθρου 25 παρ. 5, του ΠΔ 118/2007 ύψους 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

*Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο