ΔΣ65/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΣ65/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΣ65/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 65 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ( ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – 2012

Συνημμένα αρχεία

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο