ΔΣ51/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)

ΔΣ51/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)

ΔΣ51/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 51 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ 2012

Συνημμένα αρχεία

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο