• 31 Μαΐου, 2022

Βλάβη στην τηλεφωνική σύνδεση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

Βλάβη στην τηλεφωνική σύνδεση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

Βλάβη στην τηλεφωνική σύνδεση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Υπάρχει βλάβη στην τηλεφωνική σύνδεση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας από το βράδυ της Δευτέρας. Η επικοινωνία πραγματοποιείται προς το παρόν με εφεδρική γραμμή και βρισκόμαστε σε διαδικασία αποκατάστασης σε συνεργασία με την Cosmote.

Σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καλέστε στο 2681022222.
Ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανόηση σας.

Read Previous
ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV: 22820000-4) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) συνολικού προϋπολογισμού: 33.577,59 €συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος.
Read Next
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 30/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» (CPV 33692210-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 30.535,40€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 61.070,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο