• 24 Αυγούστου, 2022

Πρόσκληση μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ- ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» (CPV:33141110-4) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με το υπόλοιπο του προϋπολογισμού: 4.259,027€ συμπερ. ΦΠΑ και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 8518,053€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Πρόσκληση μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ- ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» (CPV:33141110-4) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με το υπόλοιπο του προϋπολογισμού: 4.259,027€ συμπερ. ΦΠΑ και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 8518,053€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Πρόσκληση μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ- ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» (CPV:33141110-4) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με το υπόλοιπο του προϋπολογισμού: 4.259,027€ συμπερ. ΦΠΑ και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 8518,053€ συμπ/νου ΦΠΑ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο