Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 26-08-2022

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 26-08-2022

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 26-08-2022 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
Πρόσκληση μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ- ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» (CPV:33141110-4) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με το υπόλοιπο του προϋπολογισμού: 4.259,027€ συμπερ. ΦΠΑ και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 8518,053€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Read Next
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 49/2022 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ» (CPV: 39222100-5) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού: 79.100,22€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο