• 9 Μαΐου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 7.513,16€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 7.513,16€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την απευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την προμήθεια ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 7.513,16€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 21/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV: 24111500-0) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού: 22.731,68€ συμπερ. ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 45.463,36€ συμπερ. Φ.Π.Α
Read Next
Πρόσκληση για την προμήθεια «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ» (CPV 33141640-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με το υπόλοιπο του προϋπολογισμού: 4.870,609 € συμπερ. ΦΠΑ. και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 9.741,218€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Μετάβαση στο περιεχόμενο