• 9 Μαΐου, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 21/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV: 24111500-0) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού: 22.731,68€ συμπερ. ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 45.463,36€ συμπερ. Φ.Π.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 21/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV: 24111500-0) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού: 22.731,68€ συμπερ. ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 45.463,36€ συμπερ. Φ.Π.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 21/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV: 24111500-0) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού: 22.731,68€ συμπερ. ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 45.463,36€ συμπερ. Φ.Π.Α 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο