• 12 Μαρτίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ.Σ. 18/2024 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109Α . Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος της διοικητικής – οικονομικής υπηρεσίας , φαρμακείου, γραφείου προσωπικού-μισθοδοσίας (CPV 72267000-4 ) του Γ. Ν . Άρτας, Συνολικού προϋπολογισμού: 77.004,00€ συμπερ. ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης διαπραγμάτευσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ.Σ. 18/2024 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109Α . Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος της διοικητικής – οικονομικής υπηρεσίας , φαρμακείου, γραφείου προσωπικού-μισθοδοσίας (CPV 72267000-4 ) του Γ. Ν . Άρτας, Συνολικού προϋπολογισμού: 77.004,00€ συμπερ. ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης διαπραγμάτευσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ.Σ. 18/2024 Στα πλαίσια των ν.4412/2016,αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 109Α . Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος της διοικητικής – οικονομικής υπηρεσίας , φαρμακείου, γραφείου προσωπικού-μισθοδοσίας (CPV 72267000-4 ) του Γ. Ν . Άρτας, Συνολικού προϋπολογισμού: 77.004,00€ συμπερ. ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης διαπραγμάτευσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο