Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ για το ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ για το ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ για το ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                              

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

 Γραφείο: Διοικητή 

 Άρτα :27-3-2019

 Αριθ. Πρωτ. Δ/ 119

                               

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Προκήρυξης θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ για το ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/15-7-1992/τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας», όπως αντικαταστάθηκε και καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) «Μέτρα για την  επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/21-8-97/τ.Α΄) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»
 3. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/23-11-2003/τ.Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου υγείας και Πρόνοιας»
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43/11-3-2009/τ.Α΄) «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με το πδ 76/2005 και άλλες διατάξεις»
 6. Την αρθμ.Υ25/6-10-2015 (ΦΕΚ 21144/Β/6-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Υγείας»
 7. Το άρθρο 35 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) «Μέτρα για την  επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 8. Το άρθρο 36 του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 9. Το άρθρο 8 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ172/Α/16-11-2017) ¨Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. – Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών ΕΣΥ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4517/2018 (ΦΕΚ 22/Α/8-2-2018) «Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΝΠΔΔ ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» και άλλες διατάξεις»
 10. Την παρ. 4 του άρθρου 49 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/22-12-2017) «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων- Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων- Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις»
 11. Το άρθρο τέταρτο του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α/16-3-2018) «Κύρωση σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις»
 12.  Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018 (ΦΕΚ 116/Β/2018) Υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ και οδοντιάτρων ΕΣΥ» και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.13274/13-2-2018 όμοια «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ»
 13. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21-6-2018 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σχετικά με την διαδικασία προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ (ΑΔΑ:6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1).
 14. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π./22556/22-3-2019 απόφαση έγκρισης προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

 

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, ήτοι:

 

Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης για το ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, στο βαθμό του Επιμελητή Β ΄.

 

Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους –μέλους της Ε.Ο.Κ.
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
 4. Για το βαθμό του Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας.
 5. Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε θέση υποχρεούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. 1.      Αίτηση-Δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr.
 2. 2.      Αντίγραφο της αίτησης – δήλωσης υποψηφιότητας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο.
 3. 3.      Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται ε φωτοαντίγραφο του πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
 4. 4.      Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 5. 5.      Φωτοαντίγραφο της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας
 6. 6.      Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
 7. 7.      Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
 8. 8.      Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, η οποία εκδίδεται από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.
 9. 9.      Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού, στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

α. ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι    έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας

     β. ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του.

     γ. ότι έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν είναι ήδη ιατρός του ΕΣΥ.

     δ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Επιμελητών Β΄ που θα προκηρυχθούν μέχρι 31-12-2019, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο ΕΣΥ ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου ΕΣΥ στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.

      10. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα,

      απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

      11. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου       περιληπτικά. Ανάτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά       στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.

      12. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις, ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

      13. Οι υποψήφιοι για θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδικές προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία αναφέρονται ρητά στην προκήρυξη, άλλως η υποψηφιότητα κρίνεται μη παραδεκτή.

 

      Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και τα πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ:ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

          Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.grμε τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

Τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, στα τυπικά προσόντα που τεκμηριώνουν σύμφωνα με την προκήρυξη το παραδεκτό της υποψηφιότητάς του και στα ουσιαστικά προσόντα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 1,2,3,4 και 5 του παραρτήματος. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, που έχουν προκηρυχθεί από μία ΔΥΠΕ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.

Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 6ης Δ.Υ.ΠΕ., (Υπάτης 1 ΤΚ 26441 Πάτρα) αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 9-4-2019 ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει στις 30-4-2019 ώρα 23:59.

 

    

    

 

 

 

                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                            

                                                                         

                                                                               ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Y8Y04690YY-0YY_KEFIAP_ORTHI_EPANALHPSH.pdf

Συνημμένα αρχεία

Μποχώτη Γεωργία

All stories by:Μποχώτη Γεωργία
Μετάβαση στο περιεχόμενο