• 11 Φεβρουαρίου, 2020

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

                                                  

 

                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

      Έχοντας υπόψη :

  1.       Τις διατάξεις

α. της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (Α΄21),
β. των άρθρων 3 και 4 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ/Α/204),
γ. του τρίτου άρθρου του ν. 4655/2020 (ΦΕΚ/Α/16)
δ. του άρθρου 43 του ν. 1759/1988 (Α΄50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4461/2017 (Α΄38)
ε. των άρθρων 165 & 168 του ν. 4600/2019 (Α΄43).
στ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.

2.      Την υπ΄ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 (ΦΕΚ/Β΄320), Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου Ιατρών και Οδοντιάτρων ΕΣΥ», (ΑΔΑ: ΩΙΖΦ465ΦΥΟ-Υ25).

3.      Την υπ΄ αριθμ. Γ4α/ΓΠοικ.7328/5-2-2020 (ΦΕΚ/Β/319) Υπουργική Απόφαση του «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων Ιατρών και Οδοντιάτρων ΕΣΥ.» (ΑΔΑ:6Α1Υ465ΦΥΟ-ΥΓΞ)

4.      Το υπ΄ αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ. 37742/26-5-2016 (Α.Δ.Α. 6ΣΛΩ465ΦΥΟ-512) διευκρινιστικό έγγραφο του Υπ. Υγείας, σχετικά με την υποβολή ξενόγλωσσων δικαιολογητικών για θέσεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ.

5.      Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15-5-2019 Π.Υ.Σ.

6.      Την αριθμ. πρωτ.: Γ4α/Γ.Π.οικ.8252/7-2-2020 Απόφαση έγκρισης για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ.

7.      Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου.

8.      Την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.91382/9-1-2020(ΦΕΚ 11/13-1-2020, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, σχετικά με τον διορισμό του διοικητή του Γ.Ν.’Αρτας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Άρτας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ , ήτοι  :

  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ακτινολογίας.
  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ανατομικής .
  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄Ιατρικής Βιοπαθολογίας- Εργαστηριακής Ιατρικής.
  •  Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Νευρολογίας.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

 

PROKHRYJH_EIDIKEYMENVN_IATRVN_ESY.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο