• 11 Απριλίου, 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ 2023 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΙΑ
6Η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ Η ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Στην Άρτα σήμερα 11 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 η επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Χειριστών – Εμφανιστών ή κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Δ/165/20-3-2023 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Άρτας αποτελούμενη από τους :
Καλαμπόκη Κων/νο Αναπληρωτή Προϊστάμενο Υπ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Γ.Ν. Άρτας , Πρόεδρο.
Μπόκο Γεώργιο Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Γραμματείας και
Ντούλα Γεώργιο Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Έχοντας υπόψη :
1 Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.112165/2012 (ΦΕΚ 3285/Β’/10-12-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας».
2 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του Ν.4058/201 (ΦΕΚ63/Α/2012) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ115/Α/7-8-2017)
3 Της παρ.1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014)
4 Των παρ 2 και 3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015
5 Την αριθμ. 42/1-12-2022 (Θέμα έκτακτο 3ο ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Πρόσληψη δυο ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας στο Γ.Ν. Άρτας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες χρονικής διάρκειας δώδεκα μηνών»
6 Την αριθμ. 4604/21-2-2023 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης του οικονομικού τμήματος του Γ.Ν. Άρτας
7 Το με αριθμ. 30642/23-12-2022 έγγραφο μας προς το Υπουργείο Υγείας με θέμα «Συνεργασία Νοσοκομείου με προσωπικό κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χείριστων Εμφανιστών η κατηγορίας ΤΕ κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών, χρονικής διάρκειας ενός έτους».
8 Τη με αριθμ. Β2.α/Γ.Π οικ 13648/3-3-2023 Βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
9 Τη με αριθμ Γ4β/ 74267/2022/6-3-2023 Εγκριτική Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα : «Έγκριση συνεργασίας του Γ.Ν. Άρτας με δυο (2) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών ή ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών».
10 Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Νοσοκομείου μας.
11 Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη βαρύνει τις προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου μας.
12. Την αριθ. πρωτ. Δ/160/20-3-2023 προκήρυξη.
13. Το αριθ. πρωτ. 8012/29-3-2023 πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής.
14. Το αριθ. πρωτ. οικ. 9240/10-4-2023 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με το οποίο μας διαβίβασε Α) το αριθ. πρωτ. 8642/4-4-2023 (ορθή επανάληψη) πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ένστασης κατά του με αριθ. πρωτ. 8012/21-3-2023 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Χειριστών Εμφανιστών ή κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας διάρκειας ενός (1) έτους με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. Β) το αριθ. πρωτ. 8643/4-4-2023 πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ένστασης κατά του με αριθ. πρωτ. 8012/21-3-2023 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Χειριστών Εμφανιστών ή κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας διάρκειας ενός (1) έτους με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών Γ)Την αριθ. 8/6-4-2023 (θ. 38ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Άρτας. Δ) Η αριθ. Πρωτ.8239/31-3-2023 ένσταση της Χριστίνας Παππά. Ε) Η αριθ. πρωτ. 8254/31-3-2023 ένσταση της Παναγιώτα Γιαννούλη .
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων των ανωτέρω δύο υπαλλήλων και συγκεκριμένα α) Χριστίνα Παππά και β) της Παναγιώτα Γιαννούλη, διαμόρφωσε τον πίνακα μοριοδότησης όπως φαίνεται παρακάτω. :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΖΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 800 – – 340 420 1560
ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 800 – – 340 252 1392
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 575 30 – 360 133 1098
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – – – 340 231 571

Η επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής αποφάσισε ομόφωνα στην επιλογή και πρόσληψη των παρακάτω δύο ενδιαφερομένων.
Α) Ζάψα Νικόλαο του Ευαγγέλου και
Β) Παππά Χριστίνα του Κωνσταντίνου
Κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Χειριστών Εμφανιστών, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση, υπό το καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους στο Γ.Ν. Άρτας και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΡΤΑ 11/4/2023
1. Καλαμπόκης Κωνσταντίνος(Πρόεδρος)
2. Μπόκος Γεώργιος
3. Ντούλας Γεώργιος

Μετάβαση στο περιεχόμενο