• 5 Νοεμβρίου, 2021

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 5-11-2021

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 5-11-2021

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 5-11-2021 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 82/2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για υπηρεσίες «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Ι.ΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ» (CPV 9091000-9) (CPV: 90921000-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 550.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Read Next
Κατάθεση προσφορών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) (CPV:79212100-4) του Γ. Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) Συνολικού προϋπολογισμού: 2.666,00€συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 5.322,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.
Μετάβαση στο περιεχόμενο