• 16 Σεπτεμβρίου, 2022

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 16-09-2022

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 16-09-2022

Λίστα Χειρουργείου Γ.Ν. Άρτας – 16-09-2022 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
Aπευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» (CPV: 50750000-7). συνολικού προϋπολογισμού: 10.800,00€ συμπερ. ΦΠΑ για ένα(1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 21.600,00 € συμπ/νου ΦΠΑ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Read Next
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 51/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (CPV : 33127000-6)», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 354.662,48€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο