• 28 Σεπτεμβρίου, 2022

Aπευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES(ν 4782/2021) για προμήθεια «Ενός (1) φορητού αναπνευστήρα Drager OXYLOG VE300, που είναι κατάλληλος για τον αερισμό ενηλίκων, παίδων και νήπιων και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί τόσο στα Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία, όσο και στο Αναισθησιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου για επείγουσες μεταφορές, ενδονοσοκομειακά με ασθενοφόρο», συνολικού προϋπολογισμού: 10.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Aπευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES(ν 4782/2021) για προμήθεια «Ενός (1) φορητού αναπνευστήρα Drager OXYLOG VE300, που είναι κατάλληλος για τον αερισμό ενηλίκων, παίδων και νήπιων και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί τόσο στα Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία, όσο και στο Αναισθησιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου για επείγουσες μεταφορές, ενδονοσοκομειακά με ασθενοφόρο», συνολικού προϋπολογισμού: 10.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Aπευθείας ανάθεση μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES(ν 4782/2021) για προμήθεια «Ενός (1) φορητού αναπνευστήρα Drager OXYLOG VE300, που είναι κατάλληλος για τον αερισμό ενηλίκων, παίδων και νήπιων και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί τόσο στα Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία, όσο και στο Αναισθησιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου για επείγουσες μεταφορές, ενδονοσοκομειακά με ασθενοφόρο», συνολικού προϋπολογισμού: 10.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο