• 8 Απριλίου, 2022

Κατάθεση προσφορών μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την Προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»(CPV 30192700-8), συνολικού προϋπολογισμού: 19.044,912€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατάθεση προσφορών μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την Προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»(CPV 30192700-8), συνολικού προϋπολογισμού: 19.044,912€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κατάθεση προσφορών μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) για την Προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»(CPV 30192700-8), συνολικού προϋπολογισμού: 19.044,912€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο