• 22 Αυγούστου, 2023

Κατάθεση Προσφορών για την Προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ» (CPV:33184100-1) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 18.240,46€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021)

Κατάθεση Προσφορών για την Προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ» (CPV:33184100-1) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 18.240,46€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021)

Κατάθεση Προσφορών για την Προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ» (CPV:33184100-1) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού: 18.240,46€ συμπερ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής μετά από διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο