• 4 Ιουλίου, 2013

Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη

Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη

Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί, βάσει του άρθρου 9 του Ν 3868/10, Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη, όπως και Επιτροπή ελέγχου των δικαιωμάτων των πολιτών.

Στόχος του γραφείου είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών, καθώς και η συνεχής βελτίωσή τους, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του ΕΣΥ, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Όλες οι δράσεις του στοχεύουν στη διευθέτηση των υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του πολίτη για τη διασφάλιση της υγείας του. Παράλληλα, αποσκοπούν στην εξομάλυνση και εξάλειψη των δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτησή του, και κατ’ επέκταση το έργο των εργαζομένων, και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο προκειμένου να αναζητηθεί δόκιμη λύση σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Σκοπός είναι αφενός η αντιμετώπιση του εξατομικευμένου προβλήματός τους, και αφετέρου η καταγραφή της δυσλειτουργίας που παρουσιάσθηκε στη διαδικασία, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, με στόχο τη βελτίωση του συστήματος.

Στεγάζεται στο κεντρικό σαλόνι του νοσοκομείου με τηλέφωνο επικοινωνίας το … και λειτουργεί 7.30πμ-23.00μμ.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένους υπαλλήλους του νοσοκομείου, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλο μείγμα προσόντων και δεξιοτήτων, εργασιακή υποδομή, αποτελεσματικότητα και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που απαιτούνται.

Συνεργάζεται με τα τμήματα Εξωτερικών ΙατρείωνΕπειγόντων ΠεριστατικώνΓραφείου Κίνησης ασθενών, Διοίκησης και τις λοιπές υπηρεσίες του νοσοκομείου, ενώ το πλαίσιο λειτουργίας του διέπεται από πλέγμα διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

Η 24ωρη ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με το ΓΥΠ διασφαλίζεται μέσω e-mail, αλλά και ηλεκτρονικής καταχώρησης αιτημάτων. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το παράπονο ή την καταγγελία του αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ταχυδρομείου ή εντύπου το οποίο μπορεί να προμηθευτεί από τα σημεία εξυπηρέτησής του.

Η διοίκηση του Γ.Ν.Άρτας, στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και νοσοκομείου, επιθυμεί την ανάδειξη των πολιτών ως ισότιμων συνομιλητών και συμβούλων της. Για τούτο παρακαλούνται να απευθύνονται στο ΓΥΠ για οποιοδήποτε πρόβλημά τους, γνωρίζοντας ότι οι επισημάνσεις τους θα βοηθήσουν να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις, βελτιώνοντας διαρκώς τις υπηρεσίες, ώστε να βρίσκεται <<στην υπηρεσία του πολίτη>> ως οφείλει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο