• 9 Ιανουαρίου, 2015

2Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ» ( CPV 33112000-8)

2Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ» ( CPV 33112000-8)

2Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ» ( CPV 33112000-8) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ» ( CPV 33112000-8)

 

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά  με την « Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»

  1.  την αριθμ.18607/21-11-2014 πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Γυναικολογικός Υπέρηχος» του Νοσοκομείου μας

 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Γυναικολογικός Υπέρηχος” το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για 2η Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

  1. Με την παρούσα πρόσκληση σε 2η   Φάση  Δημόσιας Διαβούλευσης , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως τροποποιήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή , μετά τον έλεγχο των σχολίων- παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.
  2. Η διάρκεια της 2ης φάσης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις  (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gnartas.gr) ήτοι από την Τετάρτη 3-12-2014 ως και το Σάββατο 6-12-2014.
  3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : bokosg@gnartas.gr
  5. To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας    όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
  6. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 

        ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

TEXN_PROD_TROP_GYNAIK_YPER.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο