• 23 Ιανουαρίου, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 7/2024 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «Εφαρμογών Ιατρικού – Νοσηλευτικού Φακέλου και την διασύνδεση τους με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα καθώς και με το ΚΕΤΕΚΝΥ» για την επέκταση και ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, CPV:72416000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 142.600,00€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 7/2024 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «Εφαρμογών Ιατρικού – Νοσηλευτικού Φακέλου και την διασύνδεση τους με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα καθώς και με το ΚΕΤΕΚΝΥ» για την επέκταση και ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, CPV:72416000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 142.600,00€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 7/2024 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «Εφαρμογών Ιατρικού – Νοσηλευτικού Φακέλου και την διασύνδεση τους με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα καθώς και με το ΚΕΤΕΚΝΥ» για την επέκταση και ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, CPV:72416000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 142.600,00€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο