• 24 Οκτωβρίου, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 64/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» CPV: 24111900-4, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 479.136,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 64/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» CPV: 24111900-4, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 479.136,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 64/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» CPV: 24111900-4, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 479.136,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο