• 11 Οκτωβρίου, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 62/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για υπηρεσίες «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (CPV79713000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 202.000,00€συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 62/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για υπηρεσίες «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (CPV79713000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 202.000,00€συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 62/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για υπηρεσίες «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (CPV79713000-5) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 202.000,00€συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο