• 15 Φεβρουαρίου, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 6/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ -CPV 24455000-8», για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 66.557,69€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 6/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ -CPV 24455000-8», για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 66.557,69€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 6/2023 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ -CPV 24455000-8», για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΆΡΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού: 66.557,69€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο