• 3 Ιουνίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 58 /2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Ηθμών Διάλυσης» (Φίλτρων Μ. Τ. Ν. )(CPV: 33181200-4 )για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.551,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τρεις (3) μήνες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 58 /2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Ηθμών Διάλυσης» (Φίλτρων Μ. Τ. Ν. )(CPV: 33181200-4 )για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.551,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τρεις (3) μήνες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 58 /2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «Ηθμών Διάλυσης» (Φίλτρων Μ. Τ. Ν. )(CPV: 33181200-4 )για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.551,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τρεις (3) μήνες. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 55/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) (CPV: 33192230-3) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Read Next
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΣ 57/2021 Στα πλαίσια των ν.4412/2016αρ.32 §6, αρ. 32Α, αρ. 109Α όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει Ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης σύμφωνα με την υπ αριθμ.7/2018 σύμβαση (του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου) για : Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model:SOMATOM SCOPE Power Configuration του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, System Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών) που βρίσκεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο>>.CPV : 50421000-2
Μετάβαση στο περιεχόμενο