• 16 Απριλίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 38 /2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV 33141310-6), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 84.173,244€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) Έτους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 38 /2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV 33141310-6), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 84.173,244€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) Έτους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 38 /2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV 33141310-6), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 84.173,244€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) Έτους. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο