• 30 Μαρτίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.29/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»(CPV 33731110-7) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.762,24€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.29/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»(CPV 33731110-7) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.762,24€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.29/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»(CPV 33731110-7) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.762,24€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο